Algemene voorwaarden – Advocaat-amsterdam.nl

1. Definities
1.1 Fliaris: de handelsnaam van de eigenaar van www.Advocaat-Amsterdam.nl (hieronder ook genoemd: Advocaat-Amsterdam.nl).
1.2 Gebruiker: gebruiker van de via Advocaat-Amsterdam.nl aangeboden diensten, waaronder websitebezoekers, potentiële cliënten, advocaten en Opdrachtgevers.
1.3 Opdrachtgever: degene die op Advocaat-Amsterdam.nl een profiel heeft waarmee die zichtbaar is op deze website.
1.4 Overeenkomst: de door Opdrachtgever met Fliaris gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Fliaris via Advocaat-Amsterdam.nl aangeboden diensten.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Op alle Overeenkomsten met Fliaris, (rechts)handelingen van Fliaris en gebruik van de aangeboden diensten en de website Advocaat-Amsterdam.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Fliaris verwerpt hierbij de door anderen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het maken van de keuze voor een van de aangeboden abonnementen op Advocaat-Amsterdam.nl en de betaling hiervan. Indien een betaling niet vereist is, komt de Overeenkomst tot stand door het maken van een profiel op Advocaat-Amsterdam.nl en activatie van dit profiel door Fliaris.
3.2 Fliaris heeft het recht haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen. Ingrijpende wijzigingen worden minimaal een maand voor wijziging aangekondigd via e-mail. Bij urgente situaties zoals overheidsmaatregelen, (dreigend) misbruik of overmacht is het mogelijk dat een kortere termijn gehanteerd wordt.
3.3 Een betalende gebruiker van de diensten van Fliaris heeft het recht zich tegen aangekondigde aanpassingen die functionaliteit significant beperken of wegnemen binnen een maand na aankondiging daarvan schriftelijk te verzetten. Fliaris en deze gebruiker zullen vervolgens in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een redelijk vergelijk gekomen wordt, heeft de gebruiker het recht de betreffende dienst per de datum van invoering van de wijziging op te zeggen.
3.4 Fliaris heeft te allen tijde het recht een dienst geheel of gedeeltelijk niet meer te leveren aan een of meerdere gebruikers. Er geldt een minimum aankondigingstermijn van één maand voor betalende gebruikers. Indien een betaalde dienst wordt stopgezet en een betalende gebruiker hiervoor een bedrag vooruit heeft betaald, dan ontvangt die gebruiker het vooruitbetaalde bedrag naar rato terug binnen 30 dagen na de stopzetting van de betreffende dienst. Dit geldt zolang artikel 11.3 niet van toepassing is.
3.5  Fliaris heeft te alle tijde het recht om een gratis (deel van een) dienst per direct te beëindigen. Pas uitsluitend na akkoord van gebruiker kan de gratis dienst (of het deel dat gratis was) omgezet worden in een betaalde dienst.

4. Gebruik Advocaat-Amsterdam.nl en andere door Fliaris aangeboden diensten
4.1 Het is niet toegestaan om van www.advocaat-amsterdam.nl gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen. Of het goede functioneren van deze website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is verder niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.
4.2 Het is niet toegestaan om de gegevens van Gebruikers of Opdrachtgevers die door Fliaris beschikbaar worden gesteld voor enig ander doel te gebruiken dan het individueel en gericht contact opnemen met de betreffende potentiële cliënt of Opdrachtgever in het kader van het ten eigen bate verlenen of verkrijgen van een opdracht waarin de betreffende Gebruiker of Opdrachtgever blijkens de gegevens die door Gebruiker of Opdrachtgever aan de website verstrekt zijn. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk:

  • -te gebruiken voor het toezenden van aanbiedingen of informatie over andere producten of diensten die geen betrekking hebben op het zelf vervullen of verstrekken van de betreffende opdracht op Advocaat-Amsterdam.nl (‘spamming’);
  • -te gebruiken voor het aanbieden van arbeidsbemiddeling (waaronder werving en selectie), ook als deze gericht zijn op de individuele gevraagde of aangeboden opdracht;
  • -te verzamelen en ergens op te slaan (‘harvesting’);
  • -te gebruiken voor herpublicatie in adressenbestanden, gidsen, op andere websites of voor online diensten.

4.3 Het is voor een Opdrachtgever strikt verboden om zich op Advocaat-Amsterdam.nl voor te doen als een advocaat, terwijl diegene die titel niet mag voeren. Ook het oneigenlijk gebruik van de titel Mr. is ten strengste verboden. Hier valt ook het hebben van een profiel onder, zonder een titel (zoals jurist of paralegal) te vermelden die de Opdrachtgever wel heeft.
4.4. Bij voldoende bewezen overtreding van artikel 4.3 wordt de dienstverlening per direct beëindigd. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

5. Intellectueel eigendom
5.1 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fliaris onderdelen van www.advocaat-amsterdam.nl te kopiëren of te herpubliceren, behoudens voor zover noodzakelijk om gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
5.2 Het is strikt verboden om gedeeltes van de aan www.advocaat-amsterdam.nl verbonden databases voor enig doel te kopiëren of te hergebruiken.  

6. Verzameling, verwerking en beveiliging gegevens
6.1 Door gegevens en informatie in te voeren op de website www.advocaat-amsterdam.nl of door deze anderszins aan te leveren t.b.v. deze website, stemt de Gebruiker er mee in dat deze gegevens elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en toegankelijk zullen zijn voor gebruikers van deze website of dat de informatie anderzijds gedeeld zal worden, zolang dit het doel van de gegevensverstrekker dient, namelijk het in contact komen met potentiële cliënt of advocaat. Gebruikers stemmen ermee in dat Fliaris in publicaties in algemene termen melding kan maken van welke bedrijven gebruik maken deze website.
6.2 Door de in 6.1 bedoelde gegevens en informatie in te voeren staat de gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is, de betreffende gegevens correct, volledig en actueel zijn. Indien de gebruiker gegevens en informatie op de website aanpast of verwijdert, zal Fliaris de aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren.
6.3 Fliaris heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens en informatie te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan.
6.4 Fliaris is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens en informatie te controleren en daartoe met derden contact te hebben. Bij ontdekking van niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en informatie en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Fliaris zich het recht voor deze gegevens en informatie te verwijderen.
6.5 Fliaris is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming aangeleverde teksten en informatie in te korten, te verwijderen of de gebruiker nadere aanwijzingen voor aanpassingen te geven.
6.6 Fiaris aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens en informatie onverhoopt verloren gaan, worden aangetast of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fliaris.
6.7 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy reglement, dat hier te vinden is.

7. Looptijd en einde van overeenkomsten
7.1 De Overeenkomst die Opdrachtgever met Fliaris heeft geldt voor de aangeven duur op www.advocaat-amsterdam.nl en heeft een opzegtermijn van 7 werkdagen.
7.2 De opzegging door Opdrachtgever geschiedt doordat de opzeggende partij ondubbelzinnig schriftelijk of per e-mail aan Fliaris te kennen geeft niet langer gebruik te willen maken van de diensten van Fliaris.
7.3 Fliaris zal de ontvangst van de e-mail uit artikel 7.2 zo spoedig mogelijk bevestigen.
7.4 De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de initiële contractsduur, welke die ook is, stilzwijgend verlengd voor de duur van de initiële contractsduur.

8. Verhouding Fliaris, Opdrachtgevers en Gebruikers
8.1 Fliaris wordt geen partij bij de overeenkomsten die tussen Opdrachtgevers en Gebruikers tot stand komen als gevolg van, of met gebruikmaking van, de diensten van Fliaris.
8.2 Fliaris aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.
8.3 De verantwoordelijkheid en due dilligence voor de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dergelijke overeenkomsten ligt bij de Opdrachtgevers en Gebruikers.
8.4 Juristen of advocaten zijn niet in dienst bij Fliaris, noch treedt Fliaris op als haar opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Fliaris is uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door opzet of door bewuste roekeloosheid.
9.2 Indien een gebeurtenis zich onverhoopt voordoet waarvoor Fliaris aansprakelijk is voor geleden schade, geldt ter zake daarvan een maxiumale aansprakelijkheid van 100.000 euro.
9.3 Aansprakelijkheid van Fliaris voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de gegevens of informatie op www.advocaat-amsterdam.nl en het gebruik ervan, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen wordt hierbij uitgesloten, behoudens het gestelde in het eerste lid.
9.4 Fliaris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van overmacht.
9.5 Wanneer Fliaris geen beroep kan doen op de bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding (ex btw) die Fliaris in de 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit van de desbetreffende Opdrachtgever heeft ontvangen.
9.6 Door het aangaan van overeenkomsten met Fliaris of anderszins gebruik van de diensten van Fliaris vrijwaart de gebruiker Fliaris tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Fliaris en zal de gebruiker alle ter zake daarvan door Fliaris gemaakte kosten vergoeden.
9.7 Fliaris is niet aansprakelijk voor handelingen en overwegingen van derden. Hieronder valt ook de plaatsing en noteringen van websites van Fliaris in zoekmachines. Fluctuaties hiervan geven geen recht op korting op de reeds overeengekomen abonnementen.
9.8 Fliaris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval een opdrachtgever een profiel aanmaakt, maar dit vanwege (zijn) (beroeps)regels niet toegestaan is.

10. Tarieven, factureren, verzuim
10.1 Fliaris heeft recht op de vooraf overeengekomen vergoeding voor de door haar te leveren diensten.
10.2 Na inschrijving ontvangt Opdrachtgever per e-mail een factuur met het bij inschrijving vastgestelde en door Opdrachtgever geaccepteerde bedrag.
10.3 Alle facturen van Fliaris dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
10.4 Indien de Opdrachtgever een verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal Opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Verwezen wordt naar het in artikel 11.2 en 11.3 vermelde.

11. Overtreding
11.1 Bij het in strijd handelen met enige bepaling van deze voorwaarden is de gebruiker direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, verschuldigd de schade te voldoen.
11.2 In geval van verzuim van betaling is de schuldenaar voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Fliaris ter hoogte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden berekend. In het geval Fliaris besluit een vordering langs gerechtelijke weg te incasseren, is de schuldenaar, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
11.3 Elke overtreding van het in artikel 4, 5 en 10 bepaalde geeft Fliaris zonder ingebrekestelling het recht de gegevens en informatie van de gebruiker van www.advocaat-amsterdam.nl en de systemen van Fliaris te verwijderen. Fliaris houdt in dat geval het recht op volledige schadevergoeding en contractuele betalingen. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle diensten van Fliaris is Nederlands recht van toepassing. Fliaris streeft ernaar geschillen in overleg op te lossen. Als dat niet lukt, dan zullen verschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.