Klik op een rechtsgebied om een advocaat uit Amsterdam te vinden

Ambtenarenrecht

Ambtenaar gerelateerde zaken tav: werk, ontslag, reorganisatie, arbeidsovereenkomst, arbeidsomstandigheden.

Arbeidsrecht

Werk, ontslag, reorganisatie, arbeidsovereenkomst, arbeidsomstandigheden.

Belastingrecht

Inkomstenbelasting, winstbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen.

Bestuursrecht

Bouwrecht, besluiten bestuursorgaan, subsidieverlening, vergunningen, bestemmingsplannen, bouwrecht, waterschap.

Civiel recht

Juridische relaties tussen burgers, burenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, VVE recht, goederenrecht (zoals pand en hypotheek).

Consumentenrecht

Contracten, prijzen, garanties, algemene voorwaarden, bedenktijd aankoop, consumentenlening, misleidende productinformatie, agressieve verkoop.

Erfrecht

Nalatenschap

Europees- en Internationaal recht

EU-recht en internationale rechtsaangelegenheden.

Faillissement – Insolventierecht

Dreigende financiële crisis bij een onderneming, financiële herstructurering, bestuurdersaansprakelijkheid, advisering aan crediteuren, optreden (als) bewindvoerder of curator.

Familierecht

Echtscheiding, omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie, huwelijk, geboorte, afstamming, vaderschap, adoptie, ouderlijk gezag, naamswijziging.

Huurrecht

Huurcontract, (dreigende) huisuitzetting, achterstallig onderhoud, wederzijdse rechten en plichten.

Incasso

Incassoverplichtingen

Intellectueel eigendomsrecht, ICT en Internetrecht

Auteursrechten, octrooien, en modellen- en merkenrecht, handelsnamen en privacy.

Internationaal ondernemingsrecht

Internationale geschillen zoals genoemd onder het rechtsgebied ondernemingsrecht.

Jeugdrecht

Uithuisplaatsing, problemen met Bureau Jeugdzorg / Raad voor de Kinderbescherming, jeugdstrafrecht.

Letselschade

Aansprakelijkheid, schadevergoeding, (verkeers)ongeval, medische fout, smartengeld.

Ondernemingsrecht

Vervoersrecht, beslaglegging, handelsgeschillen, betalingsverkeer, verzekeringen, contracten, aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingen.

Sociaal zekerheidsrecht

Problemen rondom uitkering (bijstand, WW, Wajong, IOAW), arbeidsongeschiktheid, ziektewet.

Strafrecht

Verdachte van een misdrijf, slachtoffer van een misdrijf. Schadevergoeding na strafvorderlijk optreden.

Vastgoedrecht

Projectontwikkeling, beheer en financiering, commerciële verhuur, gebiedsontwikkeling, bouw, koop en verkoop.

Verzekeringsrecht

Het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen de verzekeraar en en de verzekerde.

Vreemdelingenrecht en asielrecht

Verblijfsvergunning, toeristenvisum (voor buitenlanders), werkvisum (o.a. voor au-pair).